Algemene Voorwaarden 4 Life Comfort B.V.
Gevestigd te Amersfoort; KVK nr. 854361017


Artikel 1. Toepasselijkheid


1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 4 Life Comfort B.V. zijn bij
uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van
toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant
de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk
geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of
vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van
deze situatie treden 4 Life Comfort B.V. en de klant in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
1.5 Wanneer door 4 Life Comfort B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en
strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen van 4 Life Comfort B.V. zijn vrijblijvend en 4 Life Comfort B.V. behoudt zich
uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door 4 Life Comfort
B.V, 4 Life Comfort B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan
de levering te verbinden.
2.3 4 Life Comfort B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de
aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een vergissing of verschrijving bevat.
2.4 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding
en/of offerte opgenomen aanbod dan is 4 Life Comfort B.V. daaraan niet gebonden. De
Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 4 Life
Comfort B.V. anders aangeeft.


Artikel 3. Prijzen en betalingen


3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW
en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders
vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.
3.3 Na het verstrijken de betalingstermijn is de klant, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in
verzuim. De klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente
verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien 4 Life Comfort B.V. haar
vordering ter incasso uitbesteedt, is de klant tevens de incassokosten verschuldigd, welke
tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van 4 Life
Comfort B.V. om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten
te vorderen.
3.4 Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is 4 Life Comfort B.V. gerechtigd (de uitvoering
van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten,
dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de
bestelling en de uitvoering daarvan, is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de
overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door 4 Life
Comfort B.V.


Artikel 4. Levering en overeenkomst


4.1 De door 4 Life Comfort B.V. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van
enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de
bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de
leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de
overeenkomst in stand wordt gelaten. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren
dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten
gereed zijn voor verzending.
4.3 4 Life Comfort B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van
derden.
4.4 Bij zet/invoer/ schrijf of reken fouten kan 4 Life Comfort B.V. een koop ongedaan maken.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud


5.1 Alle door 4 Life Comfort B.V. in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven
eigendom van 4 Life Comfort B.V. totdat de klant hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is
verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten


6.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door 4 Life
Comfort B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 4 Life Comfort B.V.
garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig
(ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Overmacht


7.1 Een tekortkoming kan niet aan 4 Life Comfort B.V. of de klant worden toegerekend, daar de
tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het
nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop 4 Life Comfort B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor 4 Life Comfort B.V.
niet in staat is de verplichtingen na te komen.
7.3 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 4 Life Comfort B.V. in geval van
overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel
de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk
mee te delen en zulks zonder dat 4 Life Comfort B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding,
tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn.
7.4 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 4 Life Comfort B.V. kan
worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 8. Aansprakelijkheid


8.1 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van
de klant. 4 Life Comfort B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door
bewuste roekeloosheid of opzet van 4 Life Comfort B.V., daarnaast is 4 Life Comfort B.V. slechts
verantwoordelijk voor datgene dat is vast gelegd in de aankoop nota.
8.2 4 Life Comfort B.V.is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële
schade van de klant. Daarnaast neemt 4 Life Comfort B.V. alleen aansprakelijkheid voor het
product zelf, oftewel: wachttijden, stagnatie kosten, opgenomen vrije uren / dagen, extra
arbeidskosten en eventuele gevolgschade zijn voor rekening van de klant.
8.3 4 Life Comfort B.V. is niet aansprakelijk voor bouwkundige gebreken aan de woning of
gebouwen van de klant, stormschade en de gevolgen daarvan en schade toegebracht aan kabels
en/of leidingen in de grond, welke niet bekend waren bij aanvang werkzaamheden.
8.4 4 Life Comfort B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat 4 Life
Comfort B.V. is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.5 Indien 4 Life Comfort B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van 4 Life Comfort B.V. beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag
dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door 4 Life Comfort B.V. aangesloten
verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat 4 Life Comfort B.V.
overeenkomstig de verzekering draagt.
8.6 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens 4 Life Comfort B.V. vervalt binnen één jaar nadat de
klant bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had
kunnen zijn.
8.7 4 Life Comfort B.V. neemt geen enkele verantwoordelijkheid betreft stopcontacten waarop
producten door 4 Life Comfort B.V. geleverd aangesloten worden, ofwel de kabel die naar het
product toe leidt, de dikte van de kabel, de aansluitingen en de aarding dienen door een erkend
installateur geïnstalleerd en gecontroleerd te zijn.


Artikel 9. Reclamaties


9.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de
overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient 4 Life Comfort B.V. daarvan zo
spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat
constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft 4 Life
Comfort B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door
nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
9.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of
gedeeltelijk het gevolg zijn van: - de niet inachtneming door de klant (of door de klant
ingeschakelde partij(en), en bediening- en onderhoud, en plaatsing voorschriften dan wel ander
dan het voorziene normale gebruik.
9.4 Alle garanties gelden alleen voor de eerste eigenaar, die de aanschaf heeft gedaan bij 4 Life
Comfort B.V. Garantie is niet overdraagbaar aan derden.
9.5 Voor producten die door 4 Life Comfort B.V. zijn verkocht als occasions, showroommodel geldt
3 maanden garantie mits functionerend verkocht.
9.6 4 Life Comfort B.V. verleent een garantie van 2 jaar op de elektronica van 4LC
terrasverwarmers en 4LC infrarood sauna's.
9.7 4 Life Comfort B.V. neemt geen verantwoordelijkheden voor: in en opbouw mensen door de
klant zelf ingehuurd, ook al zijn deze personen of bedrijven door 4 Life Comfort B.V.aanbevolen.
Toelichting 4LC Sauna’s en 4LC terrasverwarmers
9.8 4 Life Comfort B.V. verleent een garantie van 2 jaar op de technische onderdelen van de
infraroodsauna (computer en besturingsunit ) en 5 jaar op infraroodstralers van de sauna vanaf de
datum van installatie. Radio, led verlichting en spotverlichting, ionizer en temperatuursensor geldt
6 maanden garantie vanaf de datum van installatie.
De garantie vervalt wanneer één of meerdere onderdelen kapot zijn gegaan door een storing /
defect die is veroorzaakt is buiten de macht van 4 Life Comfort B.V.
9.9 Noch de leverancier noch 4 Life Comfort B.V zijn verantwoordelijk voor een verkeerde
installatie, verkeerd gebruik of wijzigingen uitgevoerd door de klant.
9.10 4 Life Comfort B.V. verleent een garantie van 2 jaar op de elektronica ( besturingsunit ) van
de 4LC terrasverwarmers vanaf de aankoopdatum. Garantie alleen geldig met aankoopbewijs. De
garantie vervalt wanneer één of meerdere onderdelen kapot zijn gegaan door een storing / defect
die is veroorzaakt is buiten de macht van 4 Life Comfort B.V. Te denken valt hier aan, niet juiste
voorschriften uitgevoerd qua montage, zoals het afknippen van de stekker, het verlengen van de
kabel, of niet houden aan de opgegeven beschermklasse.
Toelichting Zwembaden en Opblaas spas van het merk Intex
9.11 4 Life Comfort B.V. Is wederverkoper van het merk Intex. 4 Life Comfort B.V. Verkoopt van uit
haar showroom Intex producten. 4 Life Comfort B.V. Verzorgt uitsluitend alleen de verkoop van
Intex producten. Voor algemene service zoals waterbehandeling en dergelijke kunt u advies
inwinnen bij 4 Life Comfort B.V. Technische product service gaat via de algemene service depot
van Intex. De gegevens van Intex zijn: Intex Trading, Venneveld 9, 4705 RR ROOSENDAAL.
Service nummer is 0165-593939.


Artikel 10. Privacy


10.1 De gegevens en informatie die de klant aan 4 Life Comfort B.V. verstrekt, zal 4 Life Comfort
B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. 4 Life Comfort B.V. mag deze gegevens gebruiken om in
de toekomst opnieuw contact te zoeken.
10.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak 4 Life Comfort B.V.
gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en 4 Life Comfort B.V. zich ter
zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan
recht van verschoning, dan is 4 Life Comfort B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of
schadeloosstelling. Tevens is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op
grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
10.3 Foto sessies van veranda's tuinkamers en overkappingen die gemaakt zijn door 4 Life
Comfort bij haar klanten worden gebruikt voor de website en voor overige marketing doeleinden
Foto's worden niet doorverkocht aan derden, tenzij schriftelijk overeengekomen met klant.
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Onze showroom
Onze showroom
U kunt al onze terrasverwarmers bezichtigen en ervaren in onze showroom in Amersfoort.

Waarom 4 Life Comfort?
  • Veilig en vertrouwd afrekenen 
    met iDEAL
  • Snel geleverd in Nederland 
    Pakketdienst en onze bezorgdienst
  • Service via telefoon en email
    zeer snelle reacties